Skip to content

Eisíonn ÚEUM Ráiteas Poiblí “Nochtadh beartais shuntasacha chuntasaíochta agus breithiúnais shuntasacha a bhaineann leis an tríú sraith d’Oibríochtaí Spriocdhírithe Athmhaoinithe Fadtéarmacha (TLTRO III)”

D’fhoilsigh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ÚEUM) Ráiteas Poiblí inniu ag éileamh go mbeadh níos mó trédhearcachta ann maidir le láimhseáil tuairiscithe airgeadais Oibríochtaí Spriocdhírithe Athmhaoinithe Fadtéarmacha an BCE i ráitis airgeadais IFRS na mbanc.

Thug ÚEUM faoi deara go bhfuil éagsúlacht sa chleachtas maidir leis an gcaoi a láimhseáiltear idirbhearta athmhaoinithe TLTRO III i ráitis airgeadais na mbanc. Baineann an éagsúlacht a breathnaíodh le:

  1. measúnú na mbanc maidir le cibé:
  1. bíonn iasachtaí ráta úis faoi bhun an mhargaidh i gceist leis na hidirbhearta agus, má tá, cé acu is gá cuntas a thabhairt ar bhuntáiste an ráta úis faoi bhun an mhargaidh faoi Ionstraimí Airgeadais IFRS 9 nó IAS 20 Cuntasaíocht do Dheontais Rialtais agus Nochtadh Cúnaimh Rialtais ;
  1. tabharfar cuntas ar na hathruithe ar mheastacháin ar íocaíochtaí mar gheall ar mheasúnú athbhreithnithe ar chomhlíonadh na gcritéar incháilitheachta i gcomhréir le mír B5.4.6 de IFRS 9; agus
  1. ríomh an ráta úis éifeachtaigh is infheidhme.

Leagann ÚEUM béim ar a thábhachtaí atá sé go soláthródh na bainc leibhéal leordhóthanach trédhearcachta maidir le láimhseáil tuairiscithe airgeadais na n-idirbheart sin ina ráitis airgeadais. Go háirithe, molann ÚEUM go soláthróidh na bainc a mbeidh tionchar acu:

  1. nochtuithe a bhaineann go sonrach le haonáin ar na beartais chuntasaíochta shuntasacha; agus
  1. na breithiúnais agus na boinn tuisceana suntasacha a bhaineann le hidirbhearta TLTRO III

mar a cheanglaítear le míreanna 117 agus 122 de IAS 1 Cur i Láthair na Ráitis Airgeadais agus le mír B5 de IFRS 7 Ionstraimí Airgeadais: Nochtadh.

Is féidir Ráiteas Poiblí ESMA a rochtain anseo .