Skip to content

Fógraíonn an IAASA na chéad smachtbhannaí a gearradh ar ghnólacht iniúchóireachta

Forchuireann IAASA smachtbhannaí ar EisnerAmper Audit Limited

Tar éis iniúchtaí cáilíochta iniúchta a rinne an IAASA agus imscrúdú faoi alt 934 d’Acht na gCuideachtaí 2014, d’aontaigh EisnerAmper Audit Limited agus beirt daoine aonair fíneálacha agus costais de €122,000 san iomlán agus smachtbhannaí eile a ghearradh. Is iad seo a leanas na sonraí:

EisnerAmper Audit Limited

Fíneáil €40,500, ag ionchorprú lascaine luathshocraíochta 10%. Íocfaidh an gnólacht suim de €50,000 freisin mar ranníocaíocht chuí do chostais an imscrúdaithe agus a ghabhann leis;

Ronan Murphy

Stádas cleamhnaithe le Cuntasóirí Cairte Éire le cur ar fionraí ar feadh tréimhse bliana ó dháta an Chomhaontaithe (27 Iúil 2020) agus fíneáil de €22,500, ag ionchorprú lascaine luathshocraíochta 10%. Is é an éifeacht a bhaineann le stádas cleamhnaithe a tharraingt siar ná nach mbeidh an tUasal Murphy cláraithe mar iniúchóir reachtúil le Cuntasóirí Cairte Éireann don tréimhse sin;

Athbhreithneoir Rialaithe Cáilíochta Rannpháirtíochta

Iomardú Trom agus fíneáil €9,000, ag ionchorprú lascaine luathshocraíochta 10%.

Áiríodh leis na sáruithe a sainaithníodh nithe a bhain le:-

  1. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE modhnú ar pháipéir oibre iniúchta tar éis don IAASA fógra a thabhairt faoin gcigireacht, agus i gcás amháin modhnú ar an ríomhstampa ama chun doiciméad a thaispeáint amhail is dá mba ar dháta eile a cruthaíodh é;
  2. sáruithe ar chaighdeáin iniúchóireachta ar fhianaise iniúchóireachta, iniúchadh ar mheastacháin chuntasaíochta lena n-áirítear meastacháin ar luach cóir, agus doiciméid iniúchta;
  3. ceanglais maidir le rialú cáilíochta cuí i ngnólachtaí a dhéanann iniúchtaí.

Tá sonraí breise ar na sáruithe leagtha amach san Fhógra Poiblí atá ar fáil anseo .

Dúirt Príomhfheidhmeannach IAASA, Kevin Prendergast:

“Is é seo an chéad imscrúdú atá tugtha chun críche ag an Údarás ó chuir sé tús lena chigireacht dhíreach ar chomhlachtaí a dhéanann iniúchadh ar eintitis leasa phoiblí. Is é príomhfhócas an Údaráis caighdeáin arda i gcáilíocht iniúchta a chothabháil. Cuireann conclúid an imscrúdaithe seo agus na smachtbhannaí a tugadh teachtaireacht shoiléir amach go dtabharfar aghaidh go tréan ar theipeanna suntasacha.”