Skip to content

Foilsíonn IFIAR a Thuarascáil ar “Fhorbairtí a Bhaineann go hIdirnáisiúnta i Margaí Iniúchta”

In 2019, bhunaigh Fóram Idirnáisiúnta na Rialtóirí Iniúchóireachta Neamhspleách (IFIAR) an Tascfhórsa um Fhorbairtí a Bhaineann go hIdirnáisiúnta i Margaí Iniúchóireachta chun faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí i ndlínsí Chomhaltaí IFIAR, ag díriú ar fhorbairtí a bhaineann le hiniúchtaí ar eintitis leasa phoiblí. Chun é sin a dhéanamh, rinne an tascfhórsa suirbhé fairsing i measc Chomhaltaí IFIAR i dtús na bliana 2021 . Tugann na freagraí, ó 50 Comhalta IFIAR, tuairimí ar chúig ábhar beartais iniúchóireachta: ceapachán agus tionacht iniúchóirí, iniúchtaí comhpháirteacha, teaglaim de sheirbhísí iniúchóireachta agus neamh-iniúchta, trédhearcacht faisnéise a bhaineann le hiniúchóireacht, agus rialachas agus cultúr gnólachtaí iniúchóireachta.

Déanann an tuarascáil a d’eisigh IFIAR inniu achoimre ar na barúlacha seo trí aibhsiú – i measc rudaí eile – príomhfhíricí agus figiúirí, léargais ar rialacháin agus ceanglais agus bearta atá curtha i bhfeidhm i ndlínsí éagsúla, bunaithe ar fhreagraí suirbhé Chomhaltaí IFIAR. Is gné thábhachtach de thuairisciú airgeadais iontaofa é ardcháilíocht inbhuanaithe agus chomhsheasmhach na n-iniúchtaí, agus rannchuidíonn sé le córas airgeadais a fheidhmíonn i gceart; mar sin, is féidir le geallsealbhóirí sa tionscal iniúchóireachta leas a bhaint as tuiscint níos fearr ar an ngaol idir na bearta a dhéantar laistigh de dhlínsí agus a dtionchar ar cháilíocht iniúchóireachta.

D’fhéadfadh an forbhreathnú seo ar chleachtais ar fud Chomhaltas IFIAR cuidiú le páirtithe leasmhara a leithéid de thuiscint a fháil agus d’fhéadfadh sé eolas a chur ar fáil do dhíospóireachtaí ar na hábhair sin. Agus an tuarascáil seo á hullmhú, thug IFIAR faoi deara go bhfuil an taighde atá ar fáil go poiblí a rinneadh sa réimse seo sainiúil do chásanna agus cúng go ginearálta. Mar sin spreagann IFIAR anailís acadúil mhéadaithe agus grinnscrúdú ar na bearta atá á gcur i bhfeidhm, a n-éifeacht agus a dtionchar ar cháilíocht iniúchóireachta, agus a gcoinníollacha ratha. Tá an tuarascáil ar fáil anseo .