Skip to content

Leagann IAASA roinnt príomhbhreithnithe amach do chuideachtaí agus a ráitis airgeadais 2021 á n-ullmhú acu

D’fhoilsigh IAASA, forfheidhmitheoir cuntasaíochta na hÉireann, a pháipéar Tuairimí bliantúil inniu inar leagadh béim ar roinnt topaicí suntasacha ar cheart dóibh siúd atá freagrach as rialachas a bhreithniú agus a ráitis airgeadais do 2021 á n-ullmhú acu.

Leagtar béim i bpáipéar an IAASA ar roinnt príomhréimsí ar gá dóibh siúd a ullmhaíonn, a cheadaíonn agus a dhéanann iniúchadh ar ráitis airgeadais 2021 sa séasúr tuairiscithe atá le teacht, iad a ghrinnscrúdú go dlúth lena n-áirítear:

  • bearta feidhmíochta malartacha; agus

I gcomhthéacs tírdhreacha eacnamaíoch neamhchinnte, tá an IAASA ag súil go soláthróidh cuideachtaí faisnéisithe aonáin shonracha agus chuimsitheacha a chuirfidh ar chumas úsáideoirí a dtuarascálacha airgeadais na nithe seo a leanas a thuiscint:

  1. an tionchar a bhí ag na teagmhais sin ar a bhfeidhmíocht airgeadais, ar a staid airgeadais, ar shreafaí airgid agus ar rioscaí;
  1. foinsí na héiginnteachta meastacháin agus athruithe ar na príomhbhoinn tuisceana atá mar bhonn agus thaca ag sócmhainní, dliteanais, ioncam, speansais agus sreafaí airgid;
  1. na gníomhaíochtaí a glacadh chun freagairt do Brexit, don phaindéim agus d’athrú aeráide; agus
  1. an tionchar a bhfuiltear ag súil leis ar fheidhmíocht airgeadais sa todhchaí, ar an staid airgeadais, ar shreafaí airgid agus ar rioscaí.

Dírítear an páipéar Tuairimí 2021 seo go príomha ar ullmhóirí, formheastóirí agus iniúchóirí na ráiteas airgeadais. Creideann IAASA, áfach, go bhféadfadh sé a bheith tairbheach d’úsáideoirí na ráiteas airgeadais agus go bhféadfadh sé cabhrú leo na breithiúnais shuntasacha a dhéanann cuideachtaí agus iad ag ullmhú a ráitis airgeadais a thuiscint. Tá sé mar aidhm ag an bpáipéar aird a tharraingt ar na nithe a bhféadfadh úsáideoirí a bheith ar an eolas fúthu agus díriú orthu agus ráitis airgeadais 2021 á n-athbhreithniú.

Ní bhaineann sainchúram athbhreithnithe tuairiscithe airgeadais an IAASA ach le cuideachtaí a bhfuil urrúis acu a ligtear isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte (Príomhmhargadh Euronext Bhaile Átha Cliath go príomha), na hábhair a shainaithnítear sa Tuairimí 2021 d’fhéadfadh raon i bhfad níos leithne cuideachtaí páipéar a chur san áireamh agus é mar aidhm aige tuarascálacha airgeadais ardchaighdeáin a tháirgeadh ar bhonn níos ginearálta agus trédhearcacht agus úsáideacht na ráiteas airgeadais a mhéadú d’úsáideoirí.

Is féidir teacht ar pháipéar Tuairimí 2021 anseo .

Is féidir teacht ar pháipéir Tuairimí IAASA ó bhlianta roimhe seo anseo .