Skip to content

Ról Bainistíochta Sinsearaí san IAASA (Dúnta)

Ról na Bainistíochta Sinsearaí san IAASA

Fáiltíonn IAASA roimh iarratais ar phost mar Rúnaí Cuideachta agus Ceannaire Seirbhísí Corparáideacha.

Is é an IAASA an Comhlacht Stáit atá freagrach as rialáil agus maoirseacht a dhéanamh ar ghairm na hiniúchóireachta agus na cuntasaíochta. Bunaíodh é in 2006 agus comhlíonann sé a fheidhmeanna faoi fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014.

Ag tuairisciú don Phríomhfheidhmeannach, agus do bhall d’fhoireann cheannaireachta an Údaráis, beidh an Ceannaire Seirbhísí Corparáideacha freagrach as gach gné de riarachán an Údaráis, lena n-áirítear airgeadas, TFC, soláthar agus Bainistíocht Acmhainní Daonna. Ghníomhódh sé/sí freisin mar Phríomhoifigeach Riosca agus Rúnaí Cuideachta. Beidh an Ceann Aonaid i gceannas ar fhoireann bheag i mbaint amach na bhfeidhmeanna seo, agus forbróidh sé an tAonad i dtréimhse leathnaithe suntasach ar fheidhmeanna an Údaráis.

Tá cóip den leabhrán eolais a thugann sonraí iomlána faoin bpost seo, lena n-áirítear an próiseas iarratais, ar fáil anseo

Tá an spriocdháta chun iarratais a fháil imithe thart anois. Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.

Tá IAASA tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus fáiltíonn sé roimh iarratais ó dhaoine faoi mhíchumas.