Skip to content

Annual Report / Tuarascáil Bhliantúil 2022

Tá Tuarascáil Bhliantúil 2022 an Údaráis curtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais inniu ag an Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Simon Coveney TD. Soláthraíonn an tuarascáil, atá ar fáil anseo, sonraí ar an iliomad gníomhaíochtaí ar thug an tÚdarás fúthu in 2022, mar aon le cur síos ar na gníomhaíochtaí straitéiseacha a rinne UMICÉ i gcomhthéacs a shainchúraim chun maoirseacht a dhéanamh ar iniúchadh agus ar chuntasaíocht in Éirinn.

The Minister for Enterprise, Trade & Employment, Simon Coveney TD, has today laid the Authority’s 2022 Annual Report before the Houses of the Oireachtas.  The report, which is available here, provides detail on the many activities undertaken by the Authority in 2022, together with an outline of the strategic actions undertaken by IAASA in the context of its remit to oversee auditing and accounting in Ireland.