Skip to content

Déanann IAASA cur síos ar COVID-19 agus BREXIT mar dhá phríomhcheist agus ráitis airgeadais 2020 á n-ullmhú

D’fhoilsigh IAASA, forfheidhmitheoir cuntasaíochta na hÉireann, a pháipéar Tuairimí bliantúil inniu inar leagadh béim ar roinnt topaicí suntasacha ar cheart dóibh siúd atá freagrach as rialachas a bhreithniú agus a ráitis airgeadais do 2020 á n-ullmhú acu.

Leagtar béim i bpáipéar an IAASA ar roinnt príomhréimsí ar gá dóibh siúd a ullmhaíonn, a fhormheasann agus a dhéanann iniúchadh ar ráitis airgeadais 2020 sa séasúr tuairiscithe atá le teacht, lena n-áirítear:

  • tionchar forleatach Phaindéim COVID-19 ar ioncam, speansais, sócmhainní agus dliteanais a aithint, a thomhas, a chur i láthair agus a nochtadh i ráitis airgeadais cuideachtaí; agus
  • na dúshláin agus na neamhchinnteachtaí atá roimh chuideachtaí ó Brexit.

I gcomhthéacs an dá theagmhas shuntasacha seo, tá an IAASA ag súil go soláthróidh cuideachtaí faisnéisithe aonáin shonracha agus chuimsitheacha a chuirfidh ar chumas úsáideoirí a dtuarascálacha airgeadais tuiscint a fháil ar:

(a) an tionchar a bhí ag na teagmhais sin ar a bhfeidhmíocht airgeadais, ar a staid airgeadais, ar shreafaí airgid agus ar rioscaí;

(b) foinsí na neamhchinnteachta meastacháin agus athruithe ar na príomh-bhoinn tuisceana is bonn do shócmhainní, dliteanais, ioncam, speansais agus sreafaí airgid;

(c) na gníomhaíochtaí maolaithe a glacadh chun freagairt ar dhúshláin COVID-19 agus ar Brexit; agus

(d) an tionchar a bhfuiltear ag súil leis ar fheidhmíocht airgeadais sa todhchaí, ar an staid airgeadais, ar shreafaí airgid, agus ar rioscaí.

Dírítear an páipéar Tuairimí 2020 seo go príomha ar ullmhóirí, formheastóirí agus iniúchóirí na ráiteas airgeadais. Creideann IAASA, áfach, go mbeidh sé ina chuidiú freisin d’úsáideoirí ráiteas airgeadais agus go gcuideoidh sé leo na breithiúnais shuntasacha a dhéanann cuideachtaí agus iad ag ullmhú a ráitis airgeadais a thuiscint. Tá sé mar aidhm ag an bpáipéar aird a tharraingt ar na hábhair a bhféadfadh úsáideoirí a bheith ar an eolas fúthu agus díriú orthu agus ráitis airgeadais 2020 á n-athbhreithniú.

Cé nach mbaineann sainchúram IAASA ach le cuideachtaí a bhfuil urrúis acu a ligtear isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte (Príomhmhargadh Euronext Bhaile Átha Cliath go príomha – Stocmhalartán na hÉireann), is iad na hábhair a sainaithníodh in 2020. Tuairimí d’fhéadfadh raon i bhfad níos leithne cuideachtaí páipéar a chur san áireamh agus é mar aidhm aige tuarascálacha airgeadais ardchaighdeáin a tháirgeadh ar bhonn níos ginearálta agus trédhearcacht agus úsáideacht na ráiteas airgeadais a mhéadú d’úsáideoirí.

Is féidir teacht ar pháipéar Tuairimí 2020 anseo .

Is féidir teacht ar pháipéir Tuairimí IAASA ó bhlianta roimhe seo anseo .