Skip to content

IAASA issues a revised version of ISA (Ireland) 600 – 09/02/2023

Following public consultation, IAASA has today (09 February) issued a revised version of:

 • ISA (Ireland) 600 Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) and conforming amendments.

The main changes to the standard relate to:

 • Clarification of its scope and the links to other ISAs
 • Adoption of a risk-based approach
 • Quality management
 • Communication and Documentation
 • Professional Skepticism
 • Scalability & component auditor involvement

The revised standard is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after 15 December 2023, with early adoption permitted.

The revised standard is available on this link.

The feedback paper is available on this link.

Responses received are available on this link.

A video presentation on the key changes of the revised standard is available on this link.


Eisíonn IAASA ISA (Éire) 600 athbhreithnithe

Tar éis comhairliúcháin phoiblí, d’eisigh IAASA inniu (09 Feabhra) leagan athbhreithnithe de:

 • ISA (Éire) 600 Breithnithe Speisialta – Iniúchtaí ar Ráitis Airgeadais an Ghrúpa (lena n-áirítear Obair Iniúchóirí Comhpháirte) agus leasuithe comhlíonta.

Baineann na príomhathruithe ar an gcaighdeán le:

 • Soiléiriú ar a raon feidhme agus ar na naisc le ISAs
 • Glacadh le cur chuige riosca-bhunaithe
 • Bainistíocht cáilíochta
 • Cumarsáid agus Doiciméadúchán
 • Amhras Gairmiúil
 • Inscálaitheacht & rannpháirtíocht an iniúchóra comhpháirte

Tá éifeacht leis an gcaighdeán athbhreithnithe maidir le hiniúchtaí ar ráitis airgeadais do thréimhsí dar tosach an 15 Nollaig 2023 nó ina dhiaidh, agus ceadaítear glacadh luath leis.

Tá an caighdeán athbhreithnithe ar fáil ar an nasc seo.

Tá an páipéar aiseolais ar fáil ar an nasc seo.

Tá na freagraí a fuarthas ar fáil ar an nasc seo.

Tá cur i láthair físeáin ar na príomhathruithe ar an gcaighdeán athbhreithnithe ar fáil ar an nasc seo.