Skip to content

Regulatory Supervisor (closing date has now passed) – 24/11/2022

IAASA is responsible for the supervision of the six Prescribed Accountancy Bodies in Ireland.  Working its Regulatory & Monitoring Supervision unit, the Regulatory Supervisor will perform a diverse range of assignments relating to the supervision and regulation of the audit and accountancy profession, as set out in the Companies Act 2014.  The successful candidate will be hold a third level degree or professional qualification in a relevant discipline with a minimum of 5 years experience in a regulatory/compliance environment or other areas of relevance to IAASA’s regulatory and monitoring remit.  

The deadline for the receipt of applications has now passed.  Late applications will not be considered. 

Prospective candidates should note that interviews for the position will be held in Naas on 19 & 20 December 2022.

Further details are available here.  

Tá UMICÉ freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na sé Chomhlacht Cuntasaíochta Forordaithe in Éirinn. Ag feidhmniú in aonad Maoirseachta Rialála agus Monatóireachta, déanfaidh an Maoirseoir Rialála raon éagsúil tascanna a bhaineann le maoirseacht agus rialáil ghairm na hiniúchóireachta agus na cuntasaíochta, mar atá leagtha amach in Acht na gCuideachtaí 2014. Beidh céim tríú leibhéal ag an iarrthóir rathúil, nó cáilíocht ghairmiúil i ndisciplín ábhartha ag a bhfuil taithí 5 bliana ar a laghad i dtimpeallacht rialála/chomhlíonta nó i réimsí eile a bhaineann le sainchúram rialála agus monatóireachta UMICÉ.

Tá an spriocdháta chun iarratais a fháil imithe, agus ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.

Ba cheart d’iarrthóirí ionchasacha a thabhairt faoi deara go dtionólfar agallaimh don phost sa Nás ar 19 & 20 Nollaig 2022.

Tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo.